English Vietnamese
can't be blank không được để trống
has already been taken đã có người sử dụng
is invalid không khớp
has invalid format định dạng không hợp lệ
has an invalid entry có mục sai
is reserved đảo ngược
does not match confirmation không trùng khớp
is still associated with this entry vẫn liên kết với mục này
are still associated with this entry vẫn liên kết với mục này
should be %{count} character(s) tối thiểu %{count} ký tự
should have %{count} item(s) tối thiểu %{count} mục
should be at least %{count} character(s) tối thiểu %{count} ký tự
should have at least %{count} item(s) tối thiểu %{count} mục
should be at most %{count} character(s) tối đa %{count} ký tự
should have at most %{count} item(s) tối đa %{count} mục
must be less than %{number} phải nhỏ hơn %{number}
must be greater than %{number} phải lớn hơn %{number}
must be less than or equal to %{number} phải nhỏ hơn hoặc bằng %{number}
must be greater than or equal to %{number} phải lớn hơn hoặc bằng %{number}
must be equal to %{number} phải là %{number}